Ermelo-Putten

Algemene Ledenvergadering 15 maart 2022

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV):

Datum:          Dinsdag  15 maart 2022
Aanvang:      20.00 uur
Locatie:        Immanuelkerk, Stationsstraat 137, 3851 ND Ermelo

 AGENDA

 1. Opening en welkom door de voorzitter.
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2021
 3. Jaarverslag 2021
 4. Financieel verslag 2021 van de penningmeester.
 5. Verslag kascommissie, mevrouw A. Dam en de heer J. Eppink
 6. Benoeming kascommissie voor 2022.
 7. Begroting 2022.
 8. Huldiging vanwege 25 jaar lidmaatschap, te weten:
       de heer/mevrouw Buys
       de heer/mevrouw N.B. van der Hoest
       mevrouw J. Bakker Roordink
 9. Van de bestuurstafel:
       Wij zoeken een bestuurslid en een PR man of vrouw.
       Verenigingsbijeenkomsten ’s middags i.p.v. ’s avonds?
 10. Rondvraag

Nb1. Wij stellen de agenda en bijhorende stukken over het vorig jaar op een andere manier beschikbaar. Enerzijds door de vergaderstukken via een link te publiceren in de nieuwsbrief van begin maart 2022, anderzijds door ze beschikbaar te stellen via onze website:  https://ermelo-putten.groei.nl/home/
Nb2. Door het gewijzigde automatiseringssysteem van Groei & Bloei is er dit jaar geen Sociaal Jaarverslag zoals u dat van ons gewend bent.

PAUZE

Na de pauze is er een heel mooie lezing “Van Knoffel tot Engelhengel” door Hans Huizing. Hij vertelt ons over bolgewassen uit met name Zuid-Afrika die het ook in Nederland goed doen.

Jaarverslag 2021

Inleiding:
Dit jaarverslag laat zien welke activiteiten ondernomen zijn van januari tot en met december 2021 en geeft een goed overzicht van onze activiteiten en de inzet van het bestuur.

Bestuurszaken:
Het bestuur is in 2021 negen keer bij elkaar geweest en daarnaast vonden nog andere bijeenkomsten  plaats i.v.m. de activiteiten van onze vereniging.
Het bestuur bestaat sinds de ALV in 2020 uit: Jos Beek, Willem van Eikenhorst, Henk van Emaus en Johan de Vroom.
Het bestuur is bezig geweest met het zoeken naar een nieuwe voorzitter en een bestuurslid die de PR wil coördineren maar tot op heden zijn die niet gevonden.

Nieuwsbrief, en website:
De PR activiteiten werden uitgebreid en aangepast (website, Facebook, Nieuwsbrief) en verzorgd door Marijke Jonker van Lenthe. Er is diverse keren een digitale nieuwsbrief verzonden. Leden zonder mail ontvingen een Nieuwsbrief per post. I.v.m. AVG worden de mails in BCC verstuurd.

Verenigingsavonden:
In 2021 zijn 7 avonden georganiseerd, waarvan er 4 doorgang konden vinden, al of niet via Zoom. Ook dit jaar hadden de lezingen uiteenlopende onderwerpen.
16 maart 2021 via Zoom met Gerard van Buiten.
20 april 2021 via Zoom onze ALV en een presentatie over de reis naar Ierland.
21 september 2021 Tuin in het nieuwe klimaar door Margareth Hop 
19 oktober 2021 met Koos Dansen.
Aan het eind van elke verenigingsavond werden de door Frouwkje Jonker en diverse andere dames gemaakte bloemstukjes verloot. De verloting was elke keer weer een succes.

Algemene ledenvergadering:
Jaarverslagen, jaarrekening en begroting werden besproken en goedgekeurd. De (ad interim) voorzitter deelde, evenals vorig jaar, de zorgen van het bestuur met de aanwezigen. Het afnemend aantal leden geeft verminderde inkomsten en daardoor wordt het steeds lastiger om e.e.a. te organiseren. Ook de vervulling van de vacatures van het bestuur geeft zorgen.

Terugblik cursussen 2021:
In januari wilden we met onze 3 bloemschik groepen weer lekker aan de slag, maar opnieuw  was Corona de spelbreker. In  de eerste helft van 2021 was Nederland nog in Lockdown. Helaas! De cursusgroepen konden niet samenkomen in een zaal. We hebben ons getroost met bloemschik-filmpjes van onze eigen docent en van verschillende andere meester bloembinders. Na de zomervakantie was de frisse moed om te starten bij iedereen terug. In september, oktober, november en december gingen bijna alle lessen door. Alleen door de avond- en totale lockdown aan het eind van het jaar zijn er toch nog 2 lessen afgelast. Deze lessen gaan we in 2022 proberen in te halen, mits we dan weer corona veilig kunnen samenkomen.
Het is fijn, dat we enthousiaste groepen hebben, die het samen bloemschikken niet willen opgeven. De dames en docenten houden vol en blijven met plezier aan de cursus deelnemen.
Ook de masterclass groep heeft stil gelegen door de lockdown en probeert het op te pakken, als de maatregelen het weer toelaten. Het geeft iedereen plezier en inspiratie om met elkaar met bloemschikken bezig te zijn. !!

Excursiecommissie:
Door de nog steeds heersende coronapandemie kon ook dit jaar in juni de meerdaagse reis naar Schotland helaas niet doorgaan. 
Gelukkig ging de dagtocht op donderdag 26 augustus naar tuinen in de Noordoostpolder wel door. Dit keer niet met een touringcar maar met eigen vervoer. We bezochten drie tuinen. Het was een bijzondere excursie en werd door de deelnemers als bevrijdend ervaren. Het kon immers weer, gezellig met elkaar tuinen kijken, koffie drinken, lunchen en heerlijk bijpraten. We bezochten Het Zwaluwhuis in Ens, de Pegasushof in Bant en de Stekkentuin in Espel. Met een “borrel” als afsluiting in de Stekkentuin. Het waren drie totaal verschillende tuinen en dat was dan ook het verrassende van deze dag. 
Op vrijdag 15 oktober gingen we  met een twintigtal wandelaars op pad, en werd onder de bezielende leiding van Henk van Emaus het terrein van Sonnevanck verkend. Meer dan 40 jaar was dit het werkgebied van Henk en hij kent het dus op z’n duimpje. Het was heel bijzonder om de geschiedenis van dit landgoed te leren kennen. Het oude sanatoriumgebouw, is vervangen voor een kopie en wordt nu gebruikt als een vijf appartementencomplex. Het staat nog steeds fier midden in de zichtlijn vanaf de toegangsweg van de Leuvenumseweg. We liepen langs oude vernieuwde gebouwen zoals het Koetshuis, de Machinistenwoning en het huis van de toenmalige geneesheer directeur. We werden veelvuldig gewezen op de grote monumentale bomen, die verspreid over het hele landgoed te vinden zijn. We wandelden dwars door de voormalige moestuin van het sanatorium. Tussendoor werden we ontvangen in restaurant Vivaldi met koffie en gebak. Daar liet Henk ons ook de fraaie nieuwbouw van het centrum voor ouderenzorg zien. Nieuwe gebouwen, die een eenheid vormen met  het omringende landschap. Tot slot bezochten we de begraafplaats van Sonnevanck, waar zo’n 60 patiënten, personeelsleden liggen begraven.
Bij zijn afscheid als terreinbeheerder van Sonnevanck kreeg Henk een bordje met “HenkvanEmausplantsoen” aangeboden. Dat bordje mocht hij zelf plaatsen op een stukje grond voor het hoofdgebouw. En natuurlijk kreeg hij de opdracht daar een plantsoen van te maken.

Putten, 28 februari 2022,
Secretaris: Johan de Vroom

Verslag  Algemene Ledenvergadering Groei & Bloei d.d. 20 april 2021

Datum:       20 april 2021
Aanvang:   19.30 uur
Locatie:      Via Zoom gepresenteerd.          

AGENDA:

 1. De (ad interim) voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom en geeft aan, dat door de Coronaperikelen deze digitale vorm nu uitgeprobeerd wordt.
 2. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 september 2020 wordt goedgekeurd.
 3. Het jaarverslag van 2020 wordt goedgekeurd.
 4. Aan de hand van een PowerPoint geeft de penningmeester toelichting op het financieel verslag 2020. De inkomsten cursussen worden besproken, zaalhuur en docenten uitgaven verhogen jaarlijks. Cursisten die aangeven mee te doen melden zich na organisatie van de cursussen af, hierdoor ontstaat een tekort. 
 5. Mw. J. Vermeij geeft aan dat de kascommissie de cijfers correct bevonden heeft. Schriftelijk is dit meegedeeld aan de penningmeester. De penningmeester wordt bedankt voor zijn inzet. Hierna geeft de penningmeester een toelichting op de begroting 2021.
 6. Benoeming kascommissie, mevrouw A. Dam blijft aan. Naar aanleiding van een verzoek in de nieuwsbrief heeft de heer J. Eppink zich aangemeld als 2de kascontroleur. Begroting voor het komende jaar 2021 is al weergegeven bij agendapunt 6.
 7. Sociaal jaarverslag (ledenbestand en statistische informatie).
 8. Eind 2020 waren er 2 leden, die 25 jaar lid waren van Groei & Bloei. Al die tijd in onze afdeling Ermelo-Putten.
 9. Van de bestuurstafel:
  Het bestuur is nog steeds op zoek naar een voorzitter en een PR functionaris die deel zal uit maken van het bestuur.
 10. Rondvraag : Margo Oltshoorn (beheer van de ledenadministratie) wordt wederom bedankt voor haar werkzaamheden en duidelijke overzichten. Dat geldt natuurlijk ook voor Mw. Jonker en “haar” dames die de bloemstukken elke keer weer keurig verzorgen. Daarnaast mogen we Mw. Jonker van Lenthe die de website en Nieuwsbrief op orde houdt daarvoor hartelijk danken.
 11. Sluiting.

  Na de pauze was er een videopresentatie over de reis naar Ierland.

Financieel jaarverslag ALV 2021