Ermelo-Putten

Algemene Ledenvergadering 20 april 2021

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op:

Datum:             Dinsdag  20 april 2021
Aanvang:         19.30 uur
Locatie:            Thuis, via Zoom

AGENDA

 1. Opening en welkom door de waarnemend voorzitter.
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 sept. 2020.
 3. Jaarverslag 2020.
 4. Financieel verslag 2020 van de penningmeester.
 5. Verslag kascommissie, mevr. J. Vermeij en A. Dam.
 6. Benoeming kascommissie voor 2021 (twee leden).
 7. Begroting 2021.
 8. Sociaal Jaarverslag 2020 (ledenbestand).
 9. Huldiging vanwege 25 jaar lidmaatschap, te weten Mw. M.E. Pauw en Mw. S. Prakken.
 10. Van de bestuurstafel:
  • Wij zoeken een voorzitter en een PR man of vrouw.
  • Corona maatregelen en verwachting 2021.
 11. Presentatie van onze reis naar Ierland in 2018 door Henk van Emaus en Johan de Vroom. Dit betreft een groot aantal foto’s met achtergrond muziek en toegelicht door Henk van Emaus.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Tijdens de ALV zal er een korte koffie / thee pauze zijn.

Nb. Wij stellen de agenda en bijhorende stukken over het vorig jaar op een andere manier beschikbaar. Enerzijds door de vergaderstukken via een link te publiceren in de nieuwsbrief van april 2021, anderzijds door ze beschikbaar te stellen via deze website.

Het financieel verslag kunt u opvragen bij het secretariaat, info@ermelo-putten.groei.nl  of telefonisch 0341 357626.

Verslag ALV 15 september 2020

Verslag  Algemene Ledenvergadering Groei & Bloei d.d. 15 sept. 2020

Datum:        15 september 2020 in de Immanuelkerk te Ermelo
Aanvang:    20.00 uur
Locatie:       Kerkzaal, Stationsstraat 137, 3851 ND Ermelo

AGENDA

 1. De (ad interim) voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom.
 2. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019 wordt goedgekeurd.
 3. Het jaarverslag van 2019 wordt goedgekeurd.
 4. Aan de hand van een PowerPoint  geeft de penningmeester toelichting op het financieel verslag 2019. Er is een klein verlies maar dit komt lager uit dan begroot. De inkomsten cursussen worden besproken, zaalhuur en docenten uitgaven verhogen jaarlijks. Cursisten die aangeven mee te doen melden zich na organisatie van de cursussen af, hierdoor ontstaat een tekort. 
 5. Mw. Janet Vermeij geeft aan dat de kascommissie de cijfers correct bevonden heeft. Schriftelijk is dit meegedeeld aan de penningmeester. De penningmeester wordt bedankt voor zijn inzet. Hierna geeft hij een toelichting op de begroting 2021.
 6. Benoeming kascommissie, Janet Vermeij blijft aan, er wordt nog gezocht naar een 2e persoon.
 7. Begroting voor het komende jaar 2021.
 8. Sociaal jaarverslag (ledenbestand en statistische informatie).
 9. In 2020 waren er 2 jubilarissen te weten mevr. C. van Waversveld en mevr. A. Natte-Goedvree. Beide leden zijn al 25 jaar lid van de vereniging. Er wordt een fraaie orchidee aangeboden. Omdat mevr. Natte-Goedvree niet persoonlijk aanwezig was is de orchidee bij haar thuis bezorgd.
 10. Van de bestuurstafel
  • Het bestuur is nog steeds op zoek naar een voorzitter en een PR functionaris die deel zal uit makent van het bestuur
  • Mededelingen over de stand van zaken.
   ​​​​​​​Door de coronamaatregelen waarmee we werden geconfronteerd werd het geen standaard jaar. Een deel van de verenigingsavonden kon niet doorgaan. Ook kregen wij te maken met een verhuizing naar de Immanuelkerk waar we overigens een gastvrij onderdak kregen. Van de geplande excursies kon er slechts één doorgang vinden. Ook de tuinreis naar Schotland verviel.
 11. Rondvraag : Margo Oltshoorn (beheer van de ledenadministratie) wordt wederom bedankt voor haar werkzaamheden en duidelijke overzichten.
 12. Sluiting

Na de pauze verzorgde mevrouw Sophie Oosterwijk  een geanimeerde lezing met als onderwerp “Tulpen uit Amsterdam?”, Bloemstillevens in de schilderkunst van de gouden Eeuw.

Jaarverslag 2020

Inleiding:
Dit jaarverslag laat zien welke activiteiten ondernomen zijn van januari tot en met december 2020 en geeft een goed overzicht van onze activiteiten en de inzet van het bestuur.

Bestuurszaken:
Het bestuur is in 2020 negen keer bij elkaar geweest en daarnaast vonden nog andere bijeenkomsten  plaats i.v.m. de activiteiten van onze vereniging.
Het bestuur bestaat sinds de ALV in 2020 uit: Jos Beek, Willem van Eikenhorst, Henk van Emaus en Johan de Vroom.
Het bestuur is bezig geweest met het zoeken naar een nieuwe voorzitter en een bestuurslid die de PR wil coordineren, maar tot op heden zijn  die niet gevonden.

Nieuwsbrief, en website:
De PR activiteiten werden uitgebreid en aangepast (website, Facebook, Nieuwsbrief) en verzorgd door Marijke Jonker.
Er is diverse keren een digitale nieuwsbrief verzonden. Leden zonder mail ontvingen een Nieuwsbrief  per post.. I.v.m. AVG worden de mails in BCC verstuurd.

Verenigingsavonden:
In 2020 zijn 7 avonden georganiseerd, waarvan er 5 doorgang konden vinden. Ook dit jaar hadden de lezingen uiteenlopende onderwerpen.

 • 21 januari 2020: Lezing: Terugblik op tuinenreis naar Südbaden en Elzas en promotie tuinenreis naar Schotland door Henk en Hennie van Emaus
 • 18 februari 2020: Lezing: Beleving van kleur in de tuin door Martje van den Bosch
 • 17  maart 2020: door coronacrisis geen Algemene Ledenvergadering en geen Lezing
 • 21 april 2020 : door coronacrisis geen Lezing
 • 15  september 2020: Algemene Ledenvergadering en Lezing: “Tulpen uit Amsterdam?“, Bloemstillevens in de schilderkunst van de Gouden Eeuw door Sophie Oosterwijk.
 • 20 oktober 2020:  Lezing: Langer bloei in de tuin door Marcel Batist
 • 24 november 2020: Lezing:  Exotische planten voor binnen en buiten door Gert Hoogenstrijd.

Tot aan de zomer werden de verenigingsavonden gehouden in zaal 9 of theaterzaal  van De Dialoog te Ermelo.  Na de zomervakanie werden de lezingen gehouden in de Immanuelkerk, Stationsstraat 137 Ermelo. De aanvang van de avonden was om 20.00uur.
De sprekerscommissie bestond uit  Jos Beek en Henk van Emaus.
Gemiddeld waren er voor de zomervakantie zo’n 40 geïnteresseerden aanwezig. Na de zomervakanie mochten er maximaal 30 personen aanwezig zijn vanwege maatregelen rondom de corononacrisis. De meeste aanwezigen waren lid van de vereniging. Aan het eind van elke verenigingsavond werden de door Frouwkje Jonker en diverse andere dames gemaakte bloemstukjes verloot. De verloting was elke keer weer een succes.

Algemene ledenvergadering:
Jaarverslagen, jaarrekening en begroting werden besproken en goedgekeurd. De (ad interim) voorzitter deelde, evenals vorig jaar, de zorgen van het bestuur met de aanwezigen. Het afnemend aantal leden geeft verminderde inkomsten en daardoor wordt het steeds lastiger om e.e.a. te organiseren. Ook de vervulling van de vacatures van het bestuur geeft zorgen.

Terugblik cursussen 2020
In 2020 zijn we niets vermoedend gestart met de bloemschikcursussen en de masterclassgroep.
In januari en februari zijn de cursusbijeenkomsten o.l.v. Co en Loes Amesz en Ilse Kerkmeijer dus nog met veel plezier begonnen. Tot in maart de corona beperkingen kwamen, die ervoor zorgden, dat we niet meer met de cursusgroepen samen konden komen. Vanaf die tijd werd het met elkaar mailen, een bloemige foto of film sturen. In augustus probeerden we de bloemschikdraad weer op te pakken. Maar de volgende lockdown gooide nogmaals roet in het eten. Dit gold ook voor de masterclass/dames. Zij konden immers dit jaar geen grote kerstpresentatie voor ons verzorgen.
Al met al hebben we dit jaar enkele bijeenkomsten gehad.
Hopelijk kunnen we in 2021 toch weer met onze bloemschik cursusgroepen aan de slag. Want alle dames willen deze activiteit echt niet missen!

Excursiecommissie:
Op de verenigingsavond van 17 januari konden we u nog vertellen dat we in juni een meerdaagse reis naar Schotland wilden maken, maar door de coronacrisis kon dit geen doorgang vinden. We wilden deze reis doorschuiven naar 2021, maar helaas, u raadt het al, ook dit jaar kan de reis door de coronacrisis niet doorgaan. Toch een lichtpuntje in dit bijzondere jaar, want op woensdagmiddag  9 september hebben we een rondleiding gehad van onze oud voorzitter dhr. Aart Jongekrijg naar Landgoed Schovenhorst. Met een kleine coronabestendige groep genoten wij van zijn enthousiaste verhaal over de geschiedenis en het ontstaan van het pinetum op dit bijzondere landgoed. Vooral de grote kennis over de vele soorten bomen, die uit alle windstreken vandaan kwamen kon hij op een boeiende manier aan ons vertellen. 
Om een herfstwandeling /rondleiding op Landgoed Sonnevanck te houden, ging door te weinig aanmeldingen helaas niet lukken, vermoedelijk door coronavrees.

Zo gauw er mogelijkheden zijn om weer wat te organiseren brengen we u ook de hoogte. Hennie en Henk van Emaus organiseerden ook dit jaar weer deze excursies

PR-commissie
Op de verenigingsavond was steeds een PR-kraam aanwezig, enerzijds als aanspreekpunt van de vereniging en anderzijds was er de mogelijkheid nieuwe leden te werven.

Commissie Open Tuinen Dagen:
Deze commissie is niet meer actief bij onze vereniging. Wel wordt er door een aantal tuinenbezitters een 3 seizoenen tuinroute georganiseerd. De 3 seizoenen tuinroute wordt door ons wel publicitair ondersteund. Omdat deze tuinroutes 3 keer per jaar worden georganiseerd valt dit niet meer samen met de nationale Tuinweek van Groei & Bloei (landelijk).

Putten, 11 februari 2021,
Secretaris: Johan de Vroom