Ermelo-Putten

De Algemene Ledenvergadering, die op 17 maart werd afgelast vanwege de corona-maatregelen wordt nu gehouden op dinsdag 15 september. I.v.m. verbouwingen binnen het gemeentehuis wordt de ALV op een nieuwe locatie gehouden.
Locatie: Immanuelkerk, Stationsstraat 137, 3851 ND Ermelo.
I.v.m. de coronamaatregelen verzoeken wij u uw komst aan te melden via het aanmeldingsformulier.

Algemene Ledenvergadering 15 september 2020

Algemene Ledenvergadering Groei & Bloei afdeling Ermelo-Putten 15 september 2020

AGENDA

 1. Opening en welkom door de waarnemend voorzitter.
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019.
 3. Jaarverslag 2019
 4. Financieel verslag 2019 en begroting 2020 van de penningmeester.
 5. Verslag kascommissie, dhr. J. Kamp en mevr. J. Vermeij.
 6. Benoeming kascommissie voor 2020 (twee leden).
 7. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019.
 8. Sociaal Jaarverslag 2019 (ledenbestand).
 9. Huldiging vanwege 25 jaar lidmaatschap.
 10. Van de bestuurstafel:
       *  Wij zoeken een voorzitter.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Nb. Wij stellen de agenda en bijhorende stukken over het vorig jaar op een andere manier beschikbaar. Enerzijds door de vergaderstukken te publiceren in de nieuwsbrief van maart 2020. Anderzijds door ze beschikbaar te stellen via onze website.
Het financieel verslag kunt u opvragen bij het secretariaat, info(at)ermelo-putten.groei.nl  of telefonisch 0341 357626. Tijdens de vergadering zullen er beperkt papieren versies beschikbaar zijn. Daarnaast zullen alle documenten worden getoond op het scherm.
          PAUZE

Na de pauze houdt Sophie Oosterwijk een presentatie over Bloemstillevens in de schilderkunst van de Gouden Eeuw met de titel Tulpen uit Amsterdam? Voor meer informatie klik op Tulpen uit Amsterdam?


Jaarverslag 2019

Inleiding:
Dit jaarverslag laat zien welke activiteiten ondernomen zijn van januari tot en met december 2019 en geeft een goed overzicht van onze activiteiten en de inzet van het bestuur.

Bestuurszaken:
Het bestuur is in 2019 acht keer bij elkaar geweest en daarnaast vonden nog andere bijeenkomsten plaats i.v.m. de activiteiten van onze vereniging. Het bestuur bestaat sinds de ALV in 2019 uit: Jos Beek, Willem van Eikenhorst, Henk van Emaus en Johan de Vroom
Het bestuur is bezig geweest met het zoeken naar een nieuwe voorzitter maar tot op heden is die niet gevonden. De PR activiteiten werden uitgebreid en aangepast (website, Facebook, Nieuwsbrief) en sinds de ALV in 2019 verzorgd door Marijke Jonker.

Eind 2019 is er een gesprek geweest met bestuursleden van afdeling Harderwijk. O.a over de verenigingsavonden van G&B Harderwijk  omdat deze nu samenvallen met die van ons.Voor 2019 konden de reeds gemaakte afspraken niet worden gewijzigd. Voorzover mogelijk probeert afdeling Harderwijk dit in 2020 aan te passen. Voor afd. Ermelo-Putten blijft de 3 dinsdag in de maand gehandhaafd.

Nieuwsbrief, en website:
De website werd beheerd door Marijke Jonker. Er is diverse keren een digitale nieuwsbrief verzonden. Leden zonder mail ontvingen een Nieuwsbrief  per post.. I.v.m. AVG worden de mails in BCC verstuurd.

Verenigingsavonden:
In 2019 zijn 7 avonden georganiseerd met uitlopende onderwerpen.
15 januari 2019: Lezing: Terugblik op tuinenreis naar Groene Highlights Ierland en promotie tuinenreis Südbaden en Elzas door Henk en Hennie van Emaus
19 februari 2019: Lezing: De aardappel en de dahlia door Brian Kabbes
19  maart 2019: Algemene Ledenvergadering, Lezing: Een wandeltocht over bloeirijk Madeira door Henny van der Wilt
16 april 2019: Lezing: Bijzondere natuur- en leefomstandigheden in Kyrchizstan door Henk van Emaus
17  september 2019: Lezing: De bloeiende  “Andestrail” door Jan Willem Lagerweij.
15 oktober 2019:  Lezing: Besdragende hessters door Frans van der Graaf
19 november 2019: Bloemschikdemonstratie in de theaterzaal door Masterclass nieuwe stijl het thema was: “O, denneboom, o denneboom”.  De avond werd bezocht door 116 personen waarvan 59 niet- (cq oud-) ledem waren

De verenigingsavonden werden gehouden in zaal 9 of theaterzaal  van De Dialoog te Ermelo, de sprekerscommissie bestond uit Jos Beek en Henk van Emaus.
Gemiddeld waren er zo’n 50 geïnteresseerden aanwezig waarvan het grootste deel lid is van de vereniging. Aan het eind van elke verenigingsavond werden de door Frouwkje Jonker en diverse andere dames gemaakte bloemstukjes verloot. De verloting was elke keer weer een succes.

Algemene ledenvergadering:
Jaarverslagen en begroting werden besproken en goedgekeurd. De voorzitter deelde, evenals vorig jaar, de zorgen van het bestuur met de aanwezigen. Het afnemend aantal leden geeft verminderde inkomsten en daardoor wordt het steeds lastiger om e.e.a. te organiseren. Ook de vervulling van de vacature van het bestuur geeft zorgen.
Tijdens deze vergadering is afscheid genomen van Anneke van der Veen. Er is een dankwoord uitgesproken voor 10 jaar voorzitterschap en zij ontving een mooie schaal met een bloemstuk.

Commissies:
Excursiecommissie:

Ook in 2019 heeft Groei&Bloei Ermelo-Putten een meerdaagse tuinenreis georganiseerd in samenwerking met Garden Tours. Dit jaar ging deze tuinenreis met een touringcar naar de Elzas (Frankrijk) en Südbaden (Duitsland) van donderdag 13 juni t/m 18 juni. We gingen met 22 deelnemers, gids en chauffeur met een touringcar allreerst naar de Elzas en later naar Südbaden, het zuidelijkste wat we bezochten, was het bloemeneiland Mainau aan de Bodensee. We kunnen terugkijken op een unieke, mooie en interessante reis met zoals altijd heel veel gezelligheid.
Daarnaast maakten we ook 2 dagtochten. Op 26 juni gingen  we naar de Betuwe en bezochten daar met 43 deelnemers de privétuinen de Achtertuin, Jardin Loïse en de tuinen van Demen. Bij Jardin Loïse gebruikten we de lunch, die zeer geslaagd was. De andere dagtocht ging op 15 augustus met 23 deelnemers naar Boskoop. Tijdens een boottocht, door de sloten en kanalen en bezoek aan de kwekerij en tuincentrum Esveld hadden we begeleiding van een vrolijke gids, die ons veel wetenswaardigheden vertelde. Die dag sluiten we af met bezoek van de  sortimentstuinen van Harry van der Laar.

Hennie en Henk van Emaus organiseerden ook dit jaar weer deze excursie.

Cursuscommissie:
Terugblik cursussen 2019
Afgelopen jaar hebben wij weer 4 dezelfde bloemschik cursusgroepen bezig gezien. Te weten twee groepen gevorderden o.l.v. Ilse Kerkmeijer in ’t Voorhuys in Putten. Twee groepen gevorderden o.l.v. Co Amesz en Loes Amesz  in de Dialoog in Ermelo.
Alle 4 de groepen bestaan uit vaste deelnemers, waarbij ieder jaar ook weer nieuwe gevorderden zich aansluiten. Iedereen werkte altijd met veel enthousiasme en plezier aan de opdrachten.
De Ikebanagroep is geëindigd in juni 2019, omdat er te weinig cursisten overbleven voor deze activiteit.
Tevens hebben wij een actieve masterclass-groep, die maandelijks bij elkaar komt om samen te bloemschikken.
Deze groep heeft ook de “Oh Denneboom” presentatie in de Dialoog in november georganiseerd.
Deze bloemschik showavond was echt een succes, er kwamen veel leden en niet-leden kijken naar de originele en bijzondere kerstcreaties .

Verder hebben wij als afdeling Ermelo-Putten met 4 dames meegedaan aan de regionale  bloemschik wedstrijden in Eefde. Het leuke is, dat we  dit jaar met regelmaat foto’s van de gemaakte bloemstukken van de cursussen op onze nieuwe website en in de nieuwsbrief publiceren.

PR-commissie
Op de verenigingsavond was steeds een PR-kraam aanwezig, enerzijds als aanspreekpunt van de vereniging en anderzijds was er de mogelijkheid nieuwe leden te werven.

Commissie Open Tuinen Dagen:
Deze commissie is niet meer actief bij onze vereniging. Wel wordt er door een aantal tuinenbezitters een 3 seizoenen tuinroute georganiseerd. De 3 seizoenen tuinroute wordt door ons wel publicitair ondersteund. Omdat deze tuinroutes 3 keer per jaar worden georganiseerd valt dit niet meer samen met de nationale Tuinweek van Groei & Bloei (landelijk).

Putten, 17 februari 2020,
Secretaris: Johan de Vroom

Verslag Algemene Ledenvergadering Groei & Bloei 19 maart 2019

Datum:    19 maart 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie:    De Dialoog zaal 9, Raadhuisplein 4, Ermelo

AGENDA

 1. De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom.
 2. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2018 wordt goedgekeurd.
 3. Het jaarverslag van 2018 wordt goedgekeurd.
 4. Aan de hand van een powerpoint  geeft de penningmeester toelichting op het financieel verslag 2018. Er is een klein verlies maar dit komt lager uit dan begroot. De inkomsten cursussen worden besproken, zaalhuur en docenten uitgaven verhogen jaarlijks. Cursisten die aangeven mee te doen melden zich na organisatie van de cursussen af, hierdoor ontstaat een tekort.  
 5. Mw. Ensink geeft aan dat de kascommissie de cijfers correct bevonden heeft. Schriftelijk is dit meegedeeld aan de penningmeester. De penningmeester wordt bedankt voor zijn inzet. Hierna geeft hij een toelichting op de begroting 2019. Benoeming kascommissie (twee leden) is niet gelukt tijdens de vergadering. Dhr. Kamps zal gevraagd worden voor een tweede keer, leden worden opgeroepen hierover na te denken en zich op te geven.
 6. Van de bestuurstafel
  a.    Mededelingen inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voorzitter en penningmeester bezochten de instructie dag van het Landelijk Bestuur. Het bestuur zal zorgdragen voor een correcte omgang met adresgegevens. Het email adres van ong. 92% van de leden is inmiddels bekend.
  b.    Mededelingen over de stand van zaken
  In de afgelopen tijd is binnen het bestuur gesproken over diverse scenario’s inzake door voortgang van de afdeling:  
         o    de stekker eruit, dus opheffen van de afdeling;
         o    aansluiten bij afd. Harderwijk, hierover zijn oriënterende gesprekken geweest
         o    doorgaan in kleine formatie;     
  Gekozen is voor het laatste, mede omdat Henk van Emaus en Johan de Vroom zich aangemeld hebben en omdat er een nieuwe kundige webmaster is. Marijke Jonker zal deze taak op zich nemen.
  De lopende activiteiten zoals, verenigingsavonden, cursussen en excursies-reizen, zullen door de bestuursleden draaiende gehouden worden. Met afdeling Harderwijk zal in de loop van het jaar weer contact gezocht worden.
  Henk van Emaus en Johan de Vroom worden beiden met instemmend applaus van de leden benoemd. De taken zullen later onderling verdeeld worden.
  Jos Beek spreekt  Anneke van der Veen toe en bedankt haar voor 10 jaren bestuurslidmaatschap en overhandigt haar een mooi cadeau. Anneke bedankt bestuur en leden en Frouwkje Jonker met wie zij tien jaar samengewerkt heeft.
 7. Rondvraag : Henk van Emaus wijst nog op het beheer van de ledenadministratie door Margo Oltshoorn, zij wordt bedankt voor haar werkzaamheden.
  Henk geeft aan dat er nog mogelijkheid is om in te schrijven voor de reis naar Duitsland.
  Willem van Eikenhorst vertelt dat  er is een nieuw initiatief is betreffende tuinbezoek. Een aantal tuinierders openen hun tuin drie keer per jaar voor bezoek. Entree € 2,50 voor een goed doel. Eerste gelegenheid is 4 mei a.s. De tuinen van Henk van Emaus en Jan Willem Lagerweij doen mee met dit initiatie
 8. Sluiting

  Na de pauze verzorgt mevrouw Henny van der Wilt een geanimeerde lezing over “Een  wandeltocht over bloemrijk Madeira” en een wandeling met haar Willem op de Azoren.